Tjänster

Jag åtar mig uppdrag som ombud inom följande områden:

Vårdnad om barn - Umgängesrätt med barn - Barns boende - Underhållsbidrag till barn

Rådgivning i dessa frågor

Tvist mellan föräldrar i dess frågor

Verkställighet av domstols dom eller beslut i dessa frågor


Bodelning efter äktenskapsskillnad eller efter separation i samboförhållande

Kvarsittningsrätt i bostad

Rådgivning i dessa frågor

Tvist mellan parterna i dessa frågor

Upprättande av Samboavtal - Äktenskapsförord

Bodelningsförrättare


Bouppteckning - Boutredning - Arvskifte - Testamente

Rådgivning i dessa frågor

Tvist mellan arvingar

Boutredningsman - Skiftesman


Offentligt biträde i mål om omhändertagande enligt LVU, LVM och LPT


Offentligt försvar i brottmål


Rättsskydd via hemförsäkring

Rättshjälp